Beleidsplan

Stichting VAY heeft als doel het bevorderen en nastreven van het algemeen belang en meer in het bijzonder het éénmalig materieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de ruimste zin van het woord, ten einde de welstand van de samenleving tot een hoger niveau te brengen.

 

Donaties

Donaties uit het fonds worden nu nog verstrekt ten behoeve van cliënten in financiële nood in de provincie Groningen (thans 8 gemeenten) en Amsterdam en omstreken.

 

Doelgroepen

Doelgroepen zijn minder vermogenden in o.a. de categorieën: ouderen, chronisch zieken, psychiatrische patiënten, laag geschoolde jongeren, allochtonen, werklozen, alleenstaande moeders in de bijstand, (ex)verslaafden, analfabeten en digibeten.
Stichting Vay wil behulpzaam zijn bij het bestrijden van armoede bij deze groepen, vooral nu blijkt dat de overheid zich meer en meer terugtrekt. 
Stichting Vay wil directe hulp bieden zonder allerlei vertragende bureaucratische trajecten en/of wachttijden.     

De aanvragen kunnen alleen ingediend worden door professionele hulpverleners. Hulpverleners die verbonden zijn aan een welzijnsinstelling, zoals bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk, ouderenwerk, de ergotherapeut, sociaal raadslieden, de sociale dienst, een revalidatiecentrum of hospice, een ziekenhuis of een Blijf van mijn lijf huis.

In een brief en/of in nader mondeling overleg moeten redenen van de aanvraag en de sociale omstandigheden aangegeven worden. Tevens of aan de volgende voorwaarden kan worden voldaan:

 

  • de kosten moeten echt noodzakelijk zijn,
  • er moet sprake zijn van schrijnende situatie en bijstands- of minimum inkomen,
  • hoe zit het met (eigen) inzicht en verantwoordelijkheid,
  • is er beroep mogelijk of gedaan op andere voorliggende voorziening, bijv. bijzondere bijstand, WMO, ziektekostenverzekering, of duurt dit (te) lang?
  • is er bij (huur)schulden een structureel schuldentraject ingezet, zoals budgetbeheer of WSNP?
  • is de aanvraag besproken in een teamoverleg?


De aanvragen voor een donatie zijn ter beoordeling aan het bestuur van stichting VAY.

Voor zeer urgente of kleine noodbedragen zijn er bij de (financiële) administraties van een aantal welzijnsorganisaties in eigen beheer ‘noodpotten’ gecreëerd. Hieruit kan door sociaal werkers zelf per direct een noodzakelijk bedrag worden geregeld ten behoeve van de cliënt. Het gaat hierbij om bedragen voor boodschappen, leefgeld, babyvoeding, buskaart ziekenhuis, id-kaarten enz.    
            
Er wordt sinds een aantal jaren goed samengewerkt met verschillende hulpverleners en/of welzijnsorganisaties. Deze samenwerking kan de komende tijd eventueel, naar aanleiding van toenemende naamsbekendheid van Stichting Vay, uitgebreid worden naar andere organisaties en/of professionals in de provincie.

 

Situaties

Stel, je zit in de schuldsanering. Je kunt net rondkomen van het schamele inkomen dat je hebt. Dan opeens begeeft de koelkast het. Wat doe je dan? Natuurlijk kun je aankloppen bij gemeentelijke instanties maar voordat je alle papieren hebt ingevuld, ben je maanden verder. Al die tijd heb je geen ijskast.

En wat te denken van een astmatische man met zeer ernstige ademhalingsproblemen? 

Hij heeft extra zuurstof nodig, maar heeft geen geld. Eer er door de gemeente is gezorgd voor een installatie in zijn huis waardoor hij vrijer kan ademen, is hij maanden verder.

Zie ook voorbeelden bij casussen.

 

Hoe doet VAY dat? 

In ieder geval niet door rechtstreeks geld te storten. Als wij een gift verstrekken doen wij dat aan de hulpverleners die er vervolgens weer voor zorgen dat het goed wordt besteed. Stichting VAY werkt samen met intermediairs uit de zorgbranche zoals sociaal werkers. Zij kunnen een verzoek tot hulp indienen bij VAY. Wij gaan regelmatig zelf kijken of de nood echt hoog is. Is dat het geval, dan regelt VAY in zeer korte tijd  dat wat er nodig is zoals die nieuwe koelkast of die kinderfiets.

Logon