Stichting Vay

Gevestigd te Den Haag

 

Jaarverslaggeving 2012

 

Balans per 31 december 2012 (in euro’s)
31-12-2012
ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Leningen
3.239
Vaste activa
Liquide middelen
27.767
Totaal 31.006
PASSIVA
Eigen vermogen
31.006
Totaal 31.006

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten over 2012
2012
BATEN
Donaties
50.000
Rente bank
11
Totaal baten 50.011
LASTEN
Bijdrage aan hulpbehoevenden
53.901
Kosten voor beheer en fondsenwerving
0
Begeleidingskosten
0
Algemene kosten
159
Totaal lasten 54.060
Resultaat - 4.045

 

 

 

TOELICHTING 

Doel van de Stichting 

De Stichting Vay heeft ten doel het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder het éénmalig materieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de provincie Groningen en de gemeente Amsterdam, in de ruimste zin van het woord, ten einde de welstand van de samenleving tot een hoger niveau te brengen. 

Bestuur van de Stichting 

Het bestuur van de Stichting Vay wordt gevormd door: De heer R.H.M. Hienkens 

Mevrouw M.J. Moesker 

De Heer M.L.M. Scholtes 

Vestigingsplaats van de Stichting 

De Stichting Vay is feitelijk gevestigd te Den Haag. 

Beloningen 

De Stichting betaalt geen vergoeding aan haar bestuurders. 

Leningen 

Betreffen leningen aan hulpbehoevenden. Er wordt geen rente in rekening gebracht en er zijn geen zekerheden gesteld. 

Donaties 

Het bedrag aan ontvangen donaties bestaat voor een bedrag van EUR 0 uit ontvangsten uit nalatenschappen. 

Kosten voor beheer, fondswerving en begeleiding 

De kosten voor het begeleiden van de hulpbehoevenden en de kosten voor het beheer en fondsenwerving worden door een derde partij betaald. 

 

Den Haag, 27 december 2013 

Logon